Orders placed before 14:00 o'clock will be send the same day

Algemene voorwaarden webshop Poetree Kids

Algemene voorwaarden webshop Poetree Kids

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

  1. Poetree Kids: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Poetree Kids gevestigd aan de Schinkeldijkje 16s 1432CE Aalsmeer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 34362937;
  2. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Poetree Kids;
  3. klant: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen en die via de website een bestelling plaatst bij Poetree Kids;
  4. product: de zaak die door Poetree Kids geleverd wordt;
  5. website: de website www.poetree-kids.webshopapp.com van Poetree Kids waar de klant producten van Poetree Kids kan bestellen.

Artikel 2.

Algemeen

2.1.  De hier genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Poetree Kids en de klant die via de webshop tot stand komt. Deze algemene voorwaarden gelden uitdrukkelijk niet voor de klant zijnde een bedrijf. Voor koopovereenkomsten die tot stand komen tussen Poetree Kids en bedrijven heeft Poetree Kids aparte algemene voorwaarden opgesteld. De algemene voorwaarden voor bedrijven zijn na te lezen op http://www.poetreekids.com/nl/algemene-voorwaarden/. 


2.2.  Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen. 


2.3. Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst. 


2.4.  Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Poetree Kids vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen. 


2.5.  Indien Poetree Kids niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Poetree Kids in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 


Artikel 3. Aanbod

3.1.  Het aanbod van Poetree Kids is vrijblijvend. 


3.2.  Het aanbod van Poetree Kids op de website geldt zolang de voorraad strekt. 


3.3.  Kennelijke vergissingen of fouten, zoals schrijf-, typ-, of zetfouten, in het aanbod op de 
website of in e-mailberichten binden Poetree Kids niet. 


3.4.  Het assortiment dat op de website wordt aangeboden wijzigt met regelmaat. 


Artikel 4. Website

4.1.  Poetree Kids garandeert niet dat de website zonder onderbrekingen of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd. 


4.2.  Poetree Kids is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de website. 


Artikel 5. Gebruiksvoorwaarden

5.1.  Bij gebruik van de website dient de klant zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden. 


5.2.  Het is de klant niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken. 


5.3.  Het is de klant niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Poetree Kids of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd. 


Artikel 6. Prijzen

6.1.  De op de website vermelde prijzen voor de producten zijn inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten. 


6.2.  Poetree Kids heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen. 


Artikel 7. Verzendkosten

7.1.  Poetree Kids hanteert de volgende tarieven voor het sturen van de bestelling naar de klant: Nederland; De verzendkosten zijn €4,95 per geplaatste bestelling onder €50,-;

België;
 De verzendkosten zijn €4,95 per geplaatste bestelling onder €50,-; Duitsland; 
De verzendkosten zijn €8,50 per geplaatste bestelling; Frankrijk; 
De verzendkosten zijn €8,50 per geplaatste bestelling; Luxemburg; 
De verzendkosten zijn €8,50 per geplaatste bestelling; 


7.2.  De hoogte van de verzendkosten wordt voordat de klant de bestelling kan plaatsen aan de 
klant via de website kenbaar gemaakt. 


Artikel 8. Totstandkoming van de overeenkomst

8.1.  De overeenkomst komt tot stand nadat de klant het gehele bestelproces via de website heeft doorlopen en op de knop ‘Betalen’ heeft geklikt. 


8.2.  De overeenkomst kan pas in werking treden nadat de klant het vinkje waarin staat dat hij akkoord gaat met de algemene voorwaarden heeft aangevinkt. 


8.3.  Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Poetree Kids de klant onverwijld een bevestiging via de e-mail. In deze bevestigingse-mail zijn het ordernummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen. Indien de klant geen bevestigingse-mail van Poetree Kids heeft ontvangen of indien de bevestigingse-mail de bestelling van de klant niet correct weergeeft, dan dient de klant zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Poetree Kids. 


Artikel 9. Betaling

9.1.  Betaling voor via de website bestelde producten geschiedt via iDEAL. 


9.2.  Poetree Kids heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen om de elektronische betaling 
via de website veilig te laten verlopen. 


Artikel 10. Levering

10.1.  De bestelling wordt door Poetree Kids opgestuurd naar het door de klant opgegeven adres. 


10.2.  De levertijd is binnen 2-3 werkdagen in Nederland en België en 5-10 werkdagen in Frankrijk, Luxemburg en Duitsland. Bestellingen worden verzonden via een pakketdienst (PostNL of GLS). 


10.3.  De vermelde leveringstermijn is niet als een fatale termijn te beschouwen. 


10.4.  Indien Poetree Kids het product niet binnen 30 dagen na totstandkoming van de 
overeenkomst kan leveren, dan stelt Poetree Kids de klant daarvan via de e-mail op de hoogte en dan heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk met de klant een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de klant de overeenkomst ontbindt, dan betaalt Poetree Kids reeds betaalde bedragen terug binnen 14 dagen na de ontbinding. 


10.5.  Het risico van het product gaat over op de klant op het moment dat de klant het product in ontvangst heeft genomen. 


10.6.  De klant is zelf verantwoordelijk voor alle invoerrechten, douaneformaliteiten en belastingen m.b.t. het product. 


Artikel 11. Herroepingsrecht

11.1.  De klant heeft het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de klant de gehele bestelling van Poetree Kids heeft ontvangen.

11.2.  Gedurende de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 11.1 zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. 


11.3.  Wil de klant gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de klant dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de gehele bestelling aan Poetree Kids kenbaar te maken via [email protected]. 


11.4.  Nadat de klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht, dient de klant het product binnen 14 dagen naar Poetree Kids terug te sturen, mits ongebruikt, onbeschadigd en onveranderd en, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking. 


11.5.  Indien de klant op elektronische wijze aan Poetree Kids kenbaar maakt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt Poetree Kids na ontvangst van deze melding de klant een ontvangstbevestiging. 


11.6.  Is het geretourneerde product beschadigd, incompleet of gebruikt, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat Poetree Kids overeenkomstig artikel 11.10 aan de klant terugbetaalt. 


11.7.  Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant. 


11.8.  Het risico van de retourzending rust bij de klant. De klant dient de retourzending voldoende 
te frankeren. Niet voldoende gefrankeerde of ongefrankeerde retourzendingen worden niet 
geaccepteerd. 


11.9.  Poetree Kids zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de 
klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht reeds betaalde gelden (aankoopprijs + de verzendkosten voor het toesturen van de bestelling á € 4,95 binnen Nederland, of in artikel 7.1 gehanteerde verzendkosten per land) restitueren. Indien de klant een deel van de bestelling wel houdt, dan worden de verzendkosten voor het toesturen van de bestelling niet aan de klant terugbetaald. 


Artikel 12. Retouradres

12.1. De producten dienen geretourneerd te worden naar het volgende adres: Poetree Kids, Schinkeldijkje 16s, 1432CE Aalsmeer, Nederland

Artikel 13. Conformiteit en reclames

13.1.  Poetree Kids staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 


13.2.  Indien het geleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de klant dat via het e-mailadres [email protected] te melden binnen 2 maanden nadat de klant het gebrek ontdekt heeft. 


13.3.  Om te onderzoeken of het geleverde product gebrekkig is, kan Poetree Kids van de klant verlangen dat de klant het product, op kosten van Poetree Kids, naar Poetree Kids terugstuurt. 


13.4.  Indien de klant terecht heeft gereclameerd, dan zal Poetree Kids een nieuw product leveren. Indien het leveren van een nieuw product niet mogelijk is, dan wordt de aankoopprijs van het product (deels) gecrediteerd en terugbetaald. 


13.5.  Indien de klant onterecht heeft gereclameerd, dan heeft Poetree Kids het recht de kosten die zij daardoor heeft gemaakt aan de klant in rekening te brengen, zoals verzendkosten. 


13.6.  Indien het pakket met daarin de bestelling beschadigd door de pakketbezorger aan de klant wordt aangeboden, dan dient de klant het pakket niet in ontvangst te nemen en dient de klant onverwijld via het e-mailadres [email protected] aan Poetree Kids kenbaar te maken dat hij het pakket wegens transportschade niet heeft geaccepteerd. 


Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1.  De inlichtingen en diensten die op de website voorkomen, kunnen technische onjuistheden en/of tikfouten bevatten. Poetree Kids is niet aansprakelijk voor dergelijke onjuistheden en/of fouten. 


14.2.  De werking van de website kan onderbroken worden door bijvoorbeeld een storing of onderhoud. Poetree Kids is niet aansprakelijk voor schade bij het tijdelijk niet beschikbaarheid van de website. 


14.3.  Poetree Kids kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct zijn. Poetree Kids zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden. Invloeden van buitenaf door bijvoorbeeld hackers is altijd mogelijk en kan leiden tot verstoorde gegevens. Poetree Kids is niet aansprakelijk voor deze verstoorde gegevens. 


14.4.  Poetree Kids is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Poetree Kids is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 


14.5.  De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Poetree Kids is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen. 


14.6.  Poetree Kids is niet aansprakelijk voor schade aan het product of veroorzaakt door het product door verkeerd of ondeskundig gebruik. 


14.7.  Poetree Kids is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten. 


Artikel 15. Overmacht

15.1.  Poetree Kids is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst of tot het betalen van schadevergoeding indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop Poetree Kids geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Poetree Kids niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersinvloeden; diefstal; stroom- en internetstoring; overstromingen, aardverschuivingen en overige natuurrampen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan producten bij het transporteren daarvan; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Poetree Kids; het verbranden van middelen van vervoer van Poetree Kids of het ingeschakelde transportbedrijf, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid. 


15.2.  Indien Poetree Kids weet of het vermoeden heeft dat zij de bestelling (deels) niet tijdig kan leveren door overmacht, dan stelt Poetree Kids de klant daarvan zo spoedig mogelijk via de e-mail op de hoogte. 


Artikel 16. Klantenservice

16.1. Voor vragen over de bestelling of het indienen van een klacht, kan de klant contact opnemen met de klantenservice van Poetree Kids. De klantenservice van Poetree Kids is op de volgende wijzen bereikbaar: Via het e-mailadres op werkdagen: [email protected]

16.2.  Verwerking van vragen zal op werkdagen gebeuren door de medewerkers van de klantenservice.

16.3.  Bij Poetree Kids ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Poetree Kids binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 


Artikel 17. Privacy

17.1. Poetree Kids verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Indien de klant dit op prijs stelt kunnen de gegevens van de klant worden gebruikt voor mailingen i.v.m. aanbiedingen en informatie van en over Poetree Kids. De klant heeft de mogelijkheid om zich aan te melden voor de nieuwsbrief van Poetree Kids op de website.

Artikel 18. Intellectuele eigendomsrechten

18.1.  Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website berusten bij Poetree Kids of bij haar licentiegever. 


18.2.  De klant mag geen foto’s, informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen, afbeeldingen, e.d. die hem via de website ter beschikking worden gesteld gebruiken, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren, distribueren, publiceren, verveelvoudigen of openbaar maken. 


18.3.  Indien de klant in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van Poetree Kids, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die Poetree Kids daardoor lijdt. Onder schade dient o.a. te worden verstaan reputatieschade en omzetverlies. 


Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19.1.  Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 


19.2.  Alle geschillen tussen de klant en Poetree Kids zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Poetree Kids gevestigd is. De klant heeft 1 maand de tijd nadat Poetree Kids zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.